Hoe het werkt

Hoe het werkt

Investeren is een grote stap. Een goede voorbereiding is daarom heel belangrijk.

Is uw interesse voor een grondinvestering gewekt? AKTUA Vastgoed informeert u graag over het potentieel van de percelen waarin wij bemiddelen, waar uw kansen liggen bij het investeren in grond, wat de voordelen zijn van het bezit van grond en hoe u grond kunt kopen. Besluit u uiteindelijk om tot een aankoop over te gaan, dan zullen de volgende vier stappen worden doorlopen:

1). Ondertekenen van de koopovereenkomst

Pas als u heeft besloten om te investeren, maakt een medewerker van AKTUA Vastgoed een afspraak met u om bij u langs te komen. Samen neemt u dan de koopovereenkomst door, waarbij u nog alle gelegenheid heeft om vragen te stellen. Pas als alles duidelijk is en u tot de aankoop wilt overgaan, tekent u de koopovereenkomst.

De koopovereenkomst wordt in viervoud opgemaakt. Na uw ondertekenen worden er drie exemplaren door onze medewerker meegenomen en houdt u één exemplaar in bezit. Nadat de grondaanbieder GROZA B.V. (de verkoper van de grond en dus uw feitelijke contractpartij) contact met u heeft opgenomen om het e.e.a. te verifiëren en aansluitend de overeenkomst heeft medeondertekend, krijgt u een – nu door beide partijen ondertekend – exemplaar per post toegestuurd.

2). Notaris maakt dossier aan

Aan de hand van de getekende koopovereenkomst maakt de notaris een dossier voor u aan. Vaak stuurt de notaris u een vragenlijst, waarin onder meer wordt gevraagd of de aankoop alleen op uw naam, (ook) op naam van uw partner of (bij schenking) op naam van uw (klein)kind(eren) moet worden gesteld. De notaris vraagt u in ieder geval om een kopie van uw identiteitsbewijs. Als u de notaris desgewenst wilt machtigen om de koopakte bij het passeren voor u te ondertekenen, dan zal hij u eveneens een door u te ondertekenen volmacht toesturen. Deze volmacht dient u dan nog wel door een notaris bij u in de buurt te laten legaliseren.

3). Goedkeuren van de conceptakte

Als alle benodigde informatie verzameld is, wordt er een conceptakte door de notaris opgesteld en ter goedkeuring naar u en de verkoper GROZA B.V. gestuurd. De conceptakte is een concept van de uiteindelijke akte van levering. Gaan u en de verkoper akkoord met de conceptakte dan wordt de akte van levering en de nota van afrekening opgemaakt. Op de nota van afrekening staat de totale som van uw aankoop en een specificatie van de kosten, zoals de kosten van de verkaveling, het Kadaster, de notaris en de overdrachtsbelasting. De overdracht kan alleen plaatvinden als u de totale som van de nota van afrekening heeft overgemaakt naar de derdengelden-rekening van de notaris.

4). De overdracht

De overdracht vindt normaal gesproken zo’n drie a vier weken na het ondertekenen van de koopovereenkomst plaats. Zodra de passering van leveringsakte bij de notaris heeft plaatsgevonden, mag u zich de trotse eigenaar van de aangekochte kavel noemen. De notaris meldt dit na de overdracht bij het Kadaster en het Kadaster zorgt dat dit wordt opgenomen in het register. De notaris controleert een dag na de overdracht of het Kadaster de wijzigingen goed heeft doorgevoerd. Als alles klopt, maakt de notaris de koopsom van het door u aangekochte stuk grond over naar de verkoper en wordt de officiële Akte van levering opgemaakt. Deze akte is uw eigendomsbewijs en dit ontvangt u van de notaris.